Polityka prywatności i Zasady przetwarzania danych osobowych


Browar Górniczo-Hutniczy Spółka Akcyjna

Definicje i skróty

W regulaminie pojęcia o ile z kontekstu nie wynika inaczej, oznaczają:

Akcjonariusz - Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta oraz dokonał subskrybcji zakończonej przyznaniem udziałów w spółce i korzysta z założonego Konta;
BGH, Spółka - Browar Górniczo-Hutniczy S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Witolda Budryka 4, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000760575, NIP 6772439928; o kapitale zakładowym w wysokości 140.000,00 PLN;
Fundacja – Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, KRS: 0000011379, NIP 677-21-64-561, REGON 356039130;
Konto – zakładane przez Użytkowników w Serwisie według procedury określonej w Regulaminie, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności udostępnianych przez BGH w Serwisie;
Regulamin emisji – Regulamin szczegółowo opisujący zakres usług świadczonych przez BGH dotyczących przeprowadzonej publicznej emisji akcji serii D, dostępny pod adresem https://www.bgh.com.pl/assets/regulamin_polityka_prywatnosci.pdf
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez BGH umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez BGH lub jej współpracowników, dostępna pod adresem www.bgh.com.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu;

Kto jest administratorem danych, które od Pańństwa zbieramy?

Administratorem danych osobowych jest BGH. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email iodo@bgh.com.pl lub pisemnie pod adresem ul. Budryka 4, 30-072 Kraków we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jakie Państwa dane przetwarzamy?

W związku z prowadzeniem Serwisu przez BGH, BGH uprawnione jest do przetwarzania danych Zarejestrowanych Użytkowników niezbędnych do jego prowadzenia. BGH przetwarza następujące dane: Imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku użytkowników będących akcjonariuszami, przetwarza również podany numer telefonu, adres zamieszkania, adres mailowy oraz PESEL.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu założenia Konta, a po jego założeniu, w celu obsługi. Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przekazania danych Użytkownika Zarejestrowanego osobom trzecim lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celu wysyłania informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. BGH będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, w tym przez okres wynikający z przedawnienia możliwych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym:
 • dostarczania informacji za pośrednictwem strony internetowej,
 • komunikacji drogą elektroniczną i pocztową;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BGH wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • należytej obsługi Konta;
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
 • przesyłania informacji handlowych, o ile wyrażono na to zgodę.
 • dla celów analitycznych.

 • Informujemy również, że na naszych stronach korzystamy z plików cookie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze strony, aby poprawić komunikatywność na stronie, a także pozwalając Ci pełniej korzystać z jej możliwości.

  Czy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych?

  Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@bgh.com.pl

  Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, w tym przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody, Twoje dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

  Czy powierzamy przetwarzanie danych innym podmiotom?

  Tak, dane klientów serwisu są powierzane dalej do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi wobec BGH. Są to dostawcy usług, którzy działają wyłącznie na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na naszą rzecz. Świadczą dla nas m.in. usługi administracji Serwisu, usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów, jak również dostarczają nam systemy do analizy ruchu w Serwisie i do prowadzenia i analizy skuteczności kampanii marketingowych. W przypadku przetwarzania danych Akcjonariuszy, w celu należytej obsługi procesu inwestycyjnego BGH posiada prawo do przekazywania danych: osobom upoważnionym przez BGH czyli pracownikom i współpracownikom BGH, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków; osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji; podmiotom przetwarzającym, z którymi BGH zawarł odpowiednie umowy; pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, maklerom itp., którym BGH powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  Czy mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych i do informacji?

  Tak. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Mogą się Państwo także zwrócić o wykonanie kopii danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem. W przypadku wyrażenia zgody, podmiotom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Czy mogą Państwo zażądać usunięcia danych lub zabronić ich przetwarzania?

  Przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o usunięcie danych, wstrzymania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienie ich do innego podmiotu. Niemniej, BGH jest zobowiązany do przestrzegania prawa, które reguluje zasady przetwarzania niektórych kategorii danych osobowych. Ze względu na obowiązujące prawo, Państwa żądania mogą nie zostać zrealizowane, biorąc pod uwagę nadrzędny obowiązek prawny, ciążący na administratorze danych, w zakresie prowadzenia księgowości.

  Czy mają Państwo prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych?

  Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Przysługuje Państwu też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  Czy podawanie danych osobowych jest konieczne przy założeniu konta?

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Konta. W przypadku Akcjonariuszy przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkiem emitenta (BGH) wynikającym z przepisów prawa.

  Czy Państwa dane osobowe będą używane w celach marketingowych?

  Tak, wykorzystujemy dane osobowe w celach marketingowych osób, które wyraziły na to zgodę. W związku z tym dane mogą być przekazywane do innych państw w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Korzystamy z takich narzędzi jak:
 • Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony;
 • Google AdWords w celu prowadzenia kampanii promocyjnych;
 • Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook.
 • GetResponse, do organizowania kampanii e-mail marketingowych i analizy ich skuteczności.
 • Najważniejsze podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych:

  Nazwa
  Adres
  Cel
  Zakres
  FSiA AGH
  w Krakowie ACADEMICA
  ul.Rostafińskiego 10
  30-072 Kraków, Polska
  administracja systemu informatycznego
  Wszystkie dane użytkowników
  DSNET s.c.
  ul. Witolda Budryka 4
  30-072 Kraków, Polska
  administracja systemu informatycznego
  Wszystkie dane użytkowników
  Tomasik, Groele Adwokaci Sp.p.
  ul. Kielecka 2
  31-526 Kraków, Polska
  rejestracja emisji
  akcji serii D
  wszystkie dane
  użytkowników - akcjonariuszy
  PKO Bank Polski
  ul. Puławska 15
  02-515 Warszawa, Polska
  prowadzenie rejestru akcjonariuszy
  wszystkie dane
  użytkowników - akcjonariuszy
  GetResponse Sp. z o.o
  Arkońska 6/A3
  80-387 Gdańsk, Polska
  analityka, marketing
  imię, nazwisko, adres e-mail.
  Google Ireland Ltd.
  Gordon House
  Barrow Street
  Dublin 4, Irlandia
  analityka, marketing
  Cookies; Dane użytkowników
  z wyłączeniem danych dotyczących wyłącznie akcjonariuszy.
  Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square
  Grand Canal Harbour
  Dublin 2, Irlandia
  analityka, marketing
  Cookies; Dane użytkowników
  z wyłączeniem danych dotyczących wyłącznie akcjonariuszy.